Etický kodex
Aures Holdings

Tento etický kodex je základním dokumentem, který popisuje základní principy etického jednání a očekávaného chování zaměstnanců skupiny AURES. Nezavádí nové zásady chování, pouze formálně stanoví přijatá a obvyklá pravidla chování Skupiny.

Etický kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny. Skupina zahrnuje všechny společnosti koncernu AURES ve všech zemích („Skupina“). Zaměstnanci v manažerských pozicích mají vyššíodpovědnost; vedou své týmy prostřednictvím příkladného chování a vytvářejí prostředí, v němž jsou jako základní kvality prezentovány čestnost a integrita.

Etický kodex se vztahuje na všechny spolupracovníky a zaměstnance Skupiny a všechny další externí subjekty, které plní jakékoli úkony nebo úkoly jim svěřené ze strany Společnosti. Je platný pro všechny země, v nichž Skupina působí, a to bez ohledu na místní praxi, a pro zaměstnance a spolupracovníky všech společností Skupiny.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU

Závaznost etického kodexu

Kodex se jako interní předpis řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a pro každého ze zaměstnanců kterékoli společnosti Skupiny je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie celé Skupiny.

Každý ze zaměstnanců a externích spolupracovníků si je přitom vědom, že respektování etického rozměru vlastní práce je důležité pro vnímání serióznosti celé Skupiny. Očekáváme, že i naši dodavatelé přijmou podobné principy a pravidla. Nedodržování tohoto kodexu nebude tolerováno.

Účel etického kodexu

Účelem etického kodexu je poskytnout vedení našim zaměstnancům, kolegům a partnerům pro podnikání v souladu s nejvyššími etickými standardy. Dodržováním kodexu podporujeme naše hodnoty.

Tento kodex rovněž napomáhá v účinné propagaci a ochraně naší značky. Pomáhá nám zaměřit se na oblasti etických rizik a poskytuje vodítko při rozpoznávání etických problémů a jejich řešení a také nám poskytuje mechanismus k nahlášení neetického chování bez obavy z odplaty.

Povinnosti zaměstnanců

Ohlašování problémů

Poctivá práce a vzájemný respekt podporují kulturu, která povzbuzuje inovaci a pomáhá nám všem dosahovat úspěchu. Aktivitu, která by mohla být nezákonná, podvodná nebo neetická, musíme co nejdříve nahlásit. Skupina AURES bere všechna nahlášení porušení vážně a neprodleně je vyšetří. Vynaloží také veškeré úsilí, aby ochránila anonymitu každého, kdo v dobré víře nahlásí možné porušení, a nebude tolerovat odplatu vůči nikomu, kdo v dobré víře nahlásí porušení. Podrobnosti postupu ohlašování problému jsou stanoveny samostatným vnitřním předpisem. Zaměstnancům Skupiny je také k dispozici online schránka důvěry, která umožňuje anonymní oznámení.

Zákaz odplaty

Naše společnost zakazuje a nebude tolerovat žádné akty odplaty vůči nikomu, kdo v dobré víře nahlásí skutečné nebo zdánlivé porušení jakéhokoliv zákona, pravidla, předpisu nebo ustanovení tohoto kodexu nebo jakýchkoliv jiných zásad Skupiny. Odveta nebo represe je sama o sobě považována za porušení tohoto kodexu a dalších interních směrnic skupiny. Pokud se domníváte, že jste zakusili jakoukoliv formu odvety, neváhejte záležitost nahlásit svému nadřízenému, případně Compliance Officerovi.

Postup v souladu se zásadami Etického kodexu Tento Etický kodex nemá za cíl zabývat se veškerými zákony, pravidly, zásadami a okolnostmi, které se týkají etického jednání. Při určování vhodného chování musíme všichni používat zdravý rozum a dobrý úsudek. Pokud se jako zaměstnanci Skupiny ocitnete v situaci, kdy si nejste jisti etickými dopady svého jednání, položte si následující jednoduché otázky, které vám mohou posloužit jako určitý morální kompas:
 • Je to v souladu s Etickým kodexem?
 • Je to morální?
 • Jsem poctivý/á a čestný/á?
 • Jednám legálně?
 • Je to, co dělám, správné?
 • Bude to na mě i na společnost vrhat dobré světlo?
 • Chtěl/a bych se o tom dočíst v novinách nebo na internetu?

Pokud si na jakoukoliv z těchto otázek odpovíte „ne“, nedělejte to.

Pokud i nadále budete potřebovat radu, základní pravidla pro jednotlivé konkrétní oblasti naší činnosti můžete nalézt v Compliance Manuálu nebo si můžete promluvit se svým nadřízeným, manažerem, vedoucím divize nebo Compliance Officerem.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A PRINCIPY ETICKÉHO KODEXU

Soulad se zákonem Každý, kdo pracuje pro AURES Holdings a.s. (dále jen „Společnost“) nebo kteroukoliv společnost ze Skupiny, je povinen dodržovat zákony země, ve které vykonává svoji práci, a také vnitřní předpisy Skupiny. Je také povinen chovat se čestně a v souladu s morálními a kulturními principy, obecně uznávanými v místě, kde se právě nachází.

Ochrana životního prostředí Skupina přijala závazek ochraňovat životní prostředí a aktivně přispívat ke snižování negativních vlivů své činnosti na okolí. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených na jejich základě orgány státní moci.

K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady a odpadními vodami a hospodaření s energiemi.

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naši uhlíkovou stopu směřující k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2025.

Vzájemný respekt

Každý, kdo pracuje pro Skupinu, je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce. Každý zaměstnanec si musí být vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje firmu mezinárodního významu a přesahu.

Každého musíme respektovat jako individuální osobnost a jednat s ním s úctou. V duchu otevřenosti přijímáme individuální rozdíly všech lidí a snažíme se jim poskytnout příležitost k rozvinutí plného potenciálu. Tím, že se k sobě chováme se vzájemným respektem, uctivě, zdvořile a spravedlivě, nadále rozvíjíme náš úspěch prostřednictvím týmové práce a spolupráce.

Ochrana důvěrnosti a povinnost mlčenlivosti

Jakákoliv informace spojená s obchodní činností Skupiny, která není součástí veřejné sféry, je považována za informaci důvěrnou a každý zaměstnanec je povinen zachovávat o této mlčenlivost. Prozrazení důvěrné informace jakékoliv osobě, která nemá oprávnění k jejímu nabytí, včetně jiných zaměstnanců Skupiny, a jakékoliv využití důvěrné informace za jakýmkoliv účelem odlišným od účelu stanoveného Společností, může Společnost značně poškodit.

Zaměstnanci jsou povinni uchovávat informace v tajnosti a vyhnout se výše uvedenému jak v průběhu jejich zaměstnání společností, tak po jeho ukončení. Společnost zároveň zajišťuje řádný proces toku informací a sdílení informací „nutných k vědění“ se zaměstnanci za účelem rozvoje obchodní činnosti společnosti.

Odpovědná komunikace Společnost předkládá veřejnosti svůj obraz prostřednictvím podnikové komunikace. Proto musí být veškerá naše komunikace vždy transparentní a v souladu s našimi strategickými cíli a hodnotami. Proto by měli jménem Skupiny hovořit pouze zaměstnanci oprávnění ke komunikaci s tiskem nebo k vyjadřování na sociálních sítích.

Zaměstnanci Společnosti, kteří nejsou jejími oprávněnými mluvčími, nesmí odpovídat na dotazy týkající se podnikání, zařízení, zaměstnanců nebo zákazníků Skupiny osobám, které neznají a zástupcům médií. Všechny takové dotazy musí být předány na PR oddělení Skupiny.

Zdraví a bezpečnost

Každý musí beze zbytku dodržovat veškeré bezpečnostní a zdravotní předpisy, zásady a postupy a být připraven realizovat plány havarijní připravenosti. Neprodleně musíme hlásit nebezpečné pracovní podmínky nebo postupy, aby bylo možné podniknout včasné opatření. Veškeré nehody související s pracovištěm je třeba neprodleně nahlásit bez ohledu na jejich význam. Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně upraveny samostatným interním předpisem.

Loajalita

Za všech okolností je povinností každého zaměstnance hájit dobré jméno Společnosti a vystupovat v zájmu dobré pověsti Skupiny. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Předpokládá se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

Týmovost

Práce v týmu je základní princip práce ve Společnosti. Proto klademe důraz na týmové chování a jednání, které zahrnuje nejen spolupráci s kolegy, ale také respektování práce ostatních. Jen silný tým lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál.

Zákaz zneužívání látek

Zavázali jsme se udržovat pracoviště, na kterém se nebudou nacházet drogy ani alkohol. Během práce pro Společnost nebo při pobytu v areálu Společnosti nesmí být nikdo pod fyzickým ani psychologickým vlivem drog ani alkoholu, abychom udrželi bezpečné a příjemné pracovní prostředí.

Bude-li zjištěno, že někdo pracuje pod vlivem alkoholu nebo nelegálních drog, nebo že používá, vlastní či prodává nelegální drogy během pracovní doby nebo během práce pro Společnost, může to mít za následek okamžité rozvázání pracovního poměru. Nákup nebo konzumace alkoholických nápojů v prostorách Společnosti jsou zakázány vyjma případů, které výslovně povolí vedení společnosti na firemních událostech. Pokud užíváte předepsané léky, které mohou mít vliv na váš pracovní výkon nebo mohou narušit vaši schopnost pracovat bezpečně, promluvte si o tom se svým manažerem nebo nadřízeným.

Diverzita a rovné příležitosti

Společnost chce vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Klademe si za cíl vytvářet rozmanité týmy a vybírat zaměstnance objektivně, bez předsudků, na základě jejich kompetencí. Pouze takový přístup umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál.

Zákaz obtěžování a násilí na pracovišti

Každý má právo na bezpečné pracovní prostředí, ve kterém nedochází k žádnému typu obtěžování. Nebudeme tolerovat žádné verbální, neverbální nebo fyzické jednání žádné osoby spojené s naší Skupinou (včetně dodavatelů a klientů), které je obtěžující nebo vytváří zastrašující, urážlivé, hanlivé nebo nepřátelské pracovní prostředí, včetně násilí na pracovišti a sexuálního obtěžování. Vyžadujeme, aby naši zaměstnanci a manažeři dodržovali všechny zákony proti obtěžování v místech, kde pracují. V souladu s platnými zákony a předpisy zakazujeme držení a/nebo používání střelných zbraní, výbušnin a/nebo jiných nebezpečných látek v prostorách Společnosti nebo při vykonávání práce pro Společnost.

Ochrana majetku Společnosti

Krádež, vandalství či nevhodné použití majetku společnosti může poškodit ziskovost společnosti a postavení jejího majetku. Zaměstnanci jsou povinni chránit hmotný i nehmotný majetek společnosti jim svěřený včetně majetku, za jehož správu zodpovídají, a zároveň musejí zajistit, aby byl majetek společnosti využíván k účelům, k nimž byl majetek svěřen do rukou svých zaměstnanců.

3. ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU A VZTAHY MIMO SPOLEČNOST

Zásady jednání s úřady

V rámci své obchodní činnosti potřebuje Skupina různé licence, schválení a povolení od různých úřadů v každé jednotlivé zemi. Společnost se zavazuje provádět požadovaný kontakt s úřady podle vysoce etických a profesionálních měřítek a zároveň respektovat příslušná zákonná ustanovení. Zaměstnancům Společnosti se zakazuje využívat nelegálních či nečestných prostředků (včetně poskytování úplatků, darů či jiných plateb a stimulů) za účelem podpory obchodních zájmů Společnosti.

Společnost se zavazuje spolupracovat s oficiálními autoritami a jejich veškerými žádostmi a požadavky a podléhá jejich zákonným pravidlům a dále se zavazuje poskytovat pravdivé a přesné informace, bude-li o ně požádána. V případě jakýchkoliv pochybností o tom, jak na požadavek ze strany úřadů reagovat, musí každý zaměstnanec požadavek konzultovat s přímým nadřízeným a právním oddělením Skupiny.

Zásady jednání se zákazníky Se zákazníky vždy jednáme čestně a zdvořile a poskytujeme jim pravdivé a ověřené informace. Našim zákazníkům se snažíme vždy vyjít vstříc, a to i ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky.

Zásady jednání s dodavateli

Skupina udržuje účinné, čestné a legální obchodní vztahy se svými dodavateli založené na organizovaných postupech. Společnost trvá na dodržování tendrových postupů u různých dodavatelů za účelem získání optimálních podmínek a cen a za účelem poskytnutí potenciálním dodavatelům konkurenceschopnou příležitost získat podíl na celkovém množství nákupů Společnosti.

Tento postup pomáhá zajistit, že dodavatelé budou motivováni poskytovat kvalitní služby za konkurenceschopné ceny. Společnost přikládá důležitost vytvoření obchodních vztahů s dodavateli, kteří musejí přísně dodržovat v rámci své obchodní činnosti ustanovení zákona ohledně práv zaměstnanců, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd.

Zásady jednání s konkurencí

Společnost a její zaměstnanci nebudou vyvíjet žádnou činnost, která by mohla zahrnovat zneužívání zaměstnanců či jiných stran spolupracujících s konkurencí, pro získání informací spojených s obchodní činností konkurence a tímto porušovat dohodu o mlčenlivosti či jiné závazky vůči konkurenci, nebo ovlivňovat jejich majetek či práva.

Společnost a její zaměstnanci budou provádět své činnosti v souladu s příslušným zákonem o konkurenci a v žádném případě se nebudou účastnit dohod či ujednání, psaných či ústních, se současnými či potenciálními konkurenty, která se neřídí zákonem.

Nulová tolerance úplatkářství a korupce

Skupina důsledně uplatňuje nulovou toleranci úplatkářství a/nebo korupce následovně:

 • Skupina nebude nabízet, dávat ani přijímat úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany;
 • Skupina nenaváže vědomě obchodní vztah s žádnou osobou či entitou, která dává či přijímá úplatky či pozornosti za jakýmkoliv účelem přímo či prostřednictvím třetí strany;
 • Skupina podléhá všem uplatnitelným zákonům, nařízením a smluvním požadavkům souvisejícím s bojem proti úplatkářství a korupci;
 • Skupina na svou politiku nulové tolerance k úplatkářství a korupci upozorní každého zaměstnance společnosti a také současné či potenciální obchodní partnery;
 • Skupina bude uplatňovat, kontrolovat a vyžadovat výše uvedené zásady nulové tolerance úplatkářství a korupce u všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů;

Vyhnutí se střetu zájmů

Při jednání a rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat soukromé zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance Společnosti. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo jiné vztahy.

Zaměstnanec je povinen vyhnout se střetu zájmů a předcházet situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Za účelem vyhnutí se i zdánlivému střetu zájmů jsou zaměstnanci povinni písemně informovat svého přímého nadřízeného a/nebo Compliance Officera a upozornit na existenci takovéto obavy v případě, že získají jakékoliv podezření, že k takovému střetu zájmů došlo nebo může dojít.

Kromě toho nesmějí zaměstnanci přijímat přímo či nepřímo jakékoliv dary či jiné druhy pozorností od jakýchkoliv dodavatelů či třetích stran, s nimiž Skupina obchoduje (výše uvedené se nevztahuje na nominální dary, které jsou obvykle dávány). Podrobnosti řízení střetu zájmů a dávání či přijímání darů a pohoštění jsou upraveny interními předpisy Skupiny.
Zavřít
Photo

Instagram Twitter LinkedIn