• About
  Learn more about
  About

  We are an innovative company in the automotive industry with a strong background in IT and technology and the largest delar of used cars in Central and Eastern Europe with a 28-year history.

 • People
  Learn more about
  People

  We are an innovative company in the automotive industry with a strong background in IT and technology and the largest delar of used cars in Central and Eastern Europe with a 28-year history.

 • Products
 • What's new
 • Contact

Kodeks etyki
grupy Aures

Kodeks Etyki jest głównym dokumentem opisującym podstawowe zasady etycznego postępowania i oczekiwanego zachowania pracowników Grupy AURES. Nie wprowadza nowych zasad postępowania, jedynie systematyzuje przyjęte i zwyczajowe zasady zachowania Grupy i jej pracowników.

Kodeks Etyki obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Grupie na podstawie umowy o pracę, a także osoby świadczące usługi na rzecz Grupy w oparciu o umowę cywilno-prawną (na potrzeby Kodeksu Etyki wszystkie powyższe osoby zwane są łącznie „Pracownikami”). Grupa obejmuje wszystkie spółki koncernu AURES we wszystkich krajach, w tym AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z o.o., AAA AUTO sp z o.o. oraz AURES Properties sp. z o.o. („Grupa”). Na Pracownikach na stanowiskach kierowniczych spoczywa większą odpowiedzialność; prowadzą oni swoje zespoły poprzez wzorowe zachowanie i tworzą środowisko, w którym uczciwość i integralność są przedstawiane jako podstawowe cechy.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE KODEKSU ETYKI

Wiążący charakter Kodeksu Etyki

Kodeks Etyki jako regulacja wewnętrzna stanowi dla Pracowników Grupy podstawowy opis norm etycznych, na poszanowaniu których opiera się filozofia firmowa całej Grupy. Każdy Pracownik powinien mieć świadomość, że poszanowanie etycznego wymiaru własnej pracy jest ważne dla postrzegania powagi całej Grupy. Mając na uwadze powyższe, Grupa oraz jej Pracownicy mają prawo oczekiwać, że również nasi dostawcy przyjmą podobne zasady i reguły. Nieprzestrzeganie tego zasad określonych niniejszym Kodeksem Etyki nie będzie tolerowane.

Cel Kodeksu Etyki

Celem Kodeksu Etyki jest udzielanie wskazówek Pracownikom i partnerom biznesowym zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Przestrzegając Kodeks Etyki wspieramy nasze wartości. Kodeks Etyki pomaga również w skutecznej promocji i ochronie naszej marki. Pomaga nam skoncentrować się na obszarach ryzyka etycznego i dostarcza wskazówek w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów etycznych, a także zapewnia mechanizm zgłaszania nieetycznego zachowania bez obawy przed odwetem.

Obowiązki Pracowników

Zgłaszanie problemów

Uczciwa praca i wzajemny szacunek promują kulturę, która zachęca do innowacji i pomaga nam wszystkim odnieść sukces. Musimy jak najszybciej zgłaszać działania, które mogą być nielegalne, nieetyczne lub prowadzić do oszustwa bądź wyłudzeń . Grupa poważnie traktuje wszystkie zgłoszenia naruszeń i niezwłocznie je wyjaśnia. Dołoży również wszelkich starań, aby chronić anonimowość każdego, kto w dobrej wierze zgłosi możliwe naruszenie i nie będzie tolerować działań odwetowych wobec osób zgłaszających naruszenie w dobrej wierze. Szczegóły procedury zgłaszania problemów określone są w odrębnych przepisach wewnętrznych. Dla Pracowników dostępna jest również dedykowana jest skrzynka elektroniczna , która umożliwia dokonanie anonimowych powiadomień.

Zakaz odwetu

Grupa zabrania i nie będzie tolerować żadnych działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłoszą, że w ich ocenie zostało dokonanenaruszenie jakiegokolwiek prawa, zasady, przepisu lub postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki lub jakichkolwiek innych zasad Grupy. Odwet lub represje są same w sobie uważane za naruszenie niniejszego Kodeksu Etyki i innych wewnętrznych wytycznych Grupy. Jeśli uważasz, że doświadczyłeś jakiejkolwiek formy działań odwetowych, nie wahaj się zgłosić sprawy swojemu przełożonemu lub Compliance Officerowi.

Postępowanie zgodne z zasadami Kodeksu Etyki

Celem niniejszego Kodeksu Etyki nie jest zajmowanie się wszystkimi prawami, regułami, zasadami i zachowaniami, które odnoszą się do etycznego postępowania. Wszyscy musimy kierować się rozumem i zdrowym rozsądkiem przy określaniu odpowiedniego zachowania. Jeśli Pracownik znajdziesz się w sytuacji, w której nie masz pewności co do etycznych konsekwencji swoich działań, zadaj sobie następujące proste pytania, które mogą służyć Ci jako moralny kompas:

 • Czy jest to zgodne z Kodeksem Etyki?
 • Czy to moralne?
 • Czy jestem uczciwy/a i postępuję w sposób honorowy?
 • Czy działam legalnie?
 • Czy to, co robię jest właściwe?
 • Czy rzuci to dobre światło na mnie i Grupę?
 • Chciałbyś/chciałabyś o tym przeczytać w gazecie lub w Internecie?

Jeśli odpowiesz „nie” na którekolwiek z tych pytań, nie rób tego.

Jeśli nadal potrzebujesz porady, podstawowe zasady dotyczące każdego konkretnego obszaru naszej działalności znajdziesz w Podręczniku Compliance lub możesz porozmawiać ze swoim przełożonym, szefem działu lub Compliance Officerem.

2. PODSTAWOWE ZASADY I REGUŁY KODEKSU ETYKI

Zgodność z prawem

Każdy, kto pracuje dla AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) lub jakiejkolwiek spółki Grupy jest zobowiązany do przestrzegania prawa kraju, w którym wykonuje swoją pracę, a także wewnętrznych przepisów Grupy. Jest również zobowiązany zachowywać się uczciwie i zgodnie z zasadami moralnymi i kulturowymi ogólnie przyjętymi w miejscu, w którym się aktualnie znajduje.

Ochrona środowiska

Grupa podjęła zobowiązanie ochrony środowiska i aktywnego przyczyniania się do ograniczania negatywnych wpływów swojej działalności na środowisko. Standardem jest co najmniej spełnienie wszystkich wymagań przepisów prawa i zezwoleń wydanych na ich podstawie przez organy państwowe.

Wychodząc naprzeciw zasadom ochrony środowiska stworzyliśmy i stosujemy systemy gospodarki odpadami i ściekami oraz gospodarki energetycznej.

Dostrzegamy niebezpieczeństwo zmian klimatycznych i ich konsekwencje. Zamierzamy stopniowo zmniejszać nasz ślad węglowy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej w roku 2025.

Wzajemny szacunek

Każdy, kto pracuje w Grupie, ma obowiązek szanować swoich przełożonych i współpracowników oraz przestrzegać zasad wzajemnego zaufania i współpracy. Każdy Pracownik musi mieć świadomość, że swoim osobistym postępowaniem na zewnątrz reprezentuje firmę o międzynarodowym znaczeniu i zasięgu.

Musimy szanować każdego jako indywidualną osobowość i traktować go z szacunkiem. W duchu otwartości akceptujemy indywidualne różnice wszystkich ludzi i staramy się dać im możliwość rozwinięcia pełnego potencjału. Traktując się nawzajem z wzajemnym szacunkiem, uczciwie, grzecznie i sprawiedliwie, kontynuujemy rozwój naszego sukcesu poprzez pracę zespołową i współpracę.

Ochrona poufności i obowiązku zachowania tajemnicy

Wszelkie informacje dotyczące działalności biznesowej Grupy, które nie są częścią sfery publicznej, są uważane za informacje poufne i każdy Pracownik jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy. Ujawnienie informacji poufnych jakiejkolwiek osobie nieupoważnionej do ich uzyskania, w tym innym pracownikom oraz jakiekolwiek wykorzystanie informacji poufnych w jakimkolwiek innym celu niż podany przez Spółkę może znacząco zaszkodzić Spółce.

Pracownicy są zobowiązani do zachowania informacji w tajemnicy i unikania powyższego zarówno w trakcie zatrudnienia w Spółce, jak i po jego rozwiązaniu. Jednocześnie Spółka dba o prawidłowy proces przepływu informacji i dzielenia się niezbędnymi informacjami „z Pracownikami w celu rozwoju działalności biznesowej Spółki.

Odpowiedzialna komunikacja

Spółka prezentuje swój wizerunek do publicznej wiadomości poprzez komunikację zakładową. Cała nasza komunikacja musi być zawsze przejrzysta i zgodna z naszymi strategicznymi celami oraz wartościami. Dlatego w imieniu Grupy powinni wypowiadać się wyłącznie Pracownicy upoważnieni do komunikowania się z prasą lub wypowiadania się na portalach społecznościowych.

Pracownikom i, którzy nie są jej upoważnionymi rzecznikami, nie wolno odpowiadać na pytania dotyczące działalności gospodarczej, jej obiektów, pracowników lub klientów Grupy . Wszelkie tego typu zapytania należy przekazywać do działu PR Grupy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Każdy musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia oraz być przygotowanym do wdrożenia planów gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. Musimy natychmiast zgłaszać niebezpieczne warunki pracy lub zachowania, aby można było na czas podjąć działania. Wszelkie wypadki związane z miejscem pracy należy zgłaszać niezwłocznie, niezależnie od ich znaczenia i okoliczności w jakich nastąpiły. Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy są szczegółowo uregulowane w odrębnych przepisach wewnętrznych.

Lojalność

W każdych okolicznościach obowiązkiem każdego Pracownika jest obrona dobrego imienia Spółki oraz występowanie w interesie dobrego imienia Grupy. Jednocześnie oznacza to zakaz jakiejkolwiek promocji własnych interesów, które byłyby sprzeczne z interesem Spółki. Zakłada się przestrzeganie wytycznych oraz zasad wewnętrznych.

Praca zespołowa

Praca zespołowa to podstawowa zasada pracy w Spółce. Dlatego kładziemy nacisk na zachowania i działania zespołowe, które obejmują nie tylko pracę z kolegami, ale także poszanowanie pracy innych. Tylko silny zespół ludzi jest w stanie tworzyć wartości i realizować misję i wizję Spółki i Gruoy.

Zakaz stosowania używek

Zobowiązaliśmy się do utrzymania miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu. Podczas pracy na rzecz Spółki lub pobytu na terenie Spółki nikt nie może być pod wpływem narkotyków lub alkoholu, abyśmy utrzymali bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.

Jeżeli okaże się, że Pracownik jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub używa, posiada czy sprzedaje narkotyki w godzinach pracy lub podczas pracy dla Spółki, może to skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy ( w tym umowy o pracę). Zakup lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie Spółki jest zabroniony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez kierownictwo Spółki podczas imprez firmowych. Jeśli przyjmujesz leki na receptę, które mogą wpływać na Twoją wydajność w pracy lub osłabiać zdolność do bezpiecznej pracy, porozmawiaj o tym ze swoim kierownikiem lub przełożonym, którzy gwarantują w tym zakresie pełną dyskrecję i poszanowanie prywatności.

Różnorodność i równe szanse

Grupa chce stwarzać środowisko pracy otwarte dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, stan zdrowia, wiek czy orientację seksualną.

Dążymy do tworzenia zróżnicowanych zespołów i obiektywnego doboru pracowników, bez uprzedzeń, wyłącznie na podstawie ich kompetencji. Tylko takie podejście pozwoli wszystkim ludziom, niezależnie od indywidualnych różnic, w pełni rozwinąć swój osobisty potencjał.

Zakaz molestowania i przemocy w miejscu pracy

Każdy ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy, wolnego od jakiegokolwiek rodzaju molestowania. Nie będziemy tolerować żadnych werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych zachowań osób związanych z naszą Grupą (w tym dostawców i klientów), które nękają lub tworzą zastraszające, obraźliwe, zniesławiające lub wrogie środowisko pracy, w tym przemoc w miejscu pracy i molestowanie seksualne.

Od naszych Pracowników i kierowników wymagamy przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących przeciwdziałania molestowaniu w miejscu pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabraniamy posiadania i/lub używania broni palnej, materiałów wybuchowych i/lub innych niebezpiecznych substancji na terenie Spółki lub podczas wykonywania pracy na rzecz Spółki.

Ochrona majątku Spółki

Kradzież, wandalizm lub niewłaściwe wykorzystanie majątku Spółki może zaszkodzić rentowności Spółki i prowadzić do uszczuplenia jej majątku. Pracownicy są zobowiązani do ochrony powierzonych im aktywów materialnych i niematerialnych firmy, w tym majątku, za zarządzanie którego są odpowiedzialni, a także zapewnienia, aby majątek Spółki był wykorzystywany do celów, dla których majątek ten został im powierzony.

3. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI HANDLOWYCH I RELACJI POZA SPÓŁKĄ

Zasady postępowania z urzędami

W ramach swojej działalności handlowej Grupa potrzebuje różnych licencji, zgód i zezwoleń od różnych organów w każdym kraju. Grupa zobowiązuje się do nawiązywania wymaganych kontaktów z urzędami zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i zawodowymi, z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa. Pracownikom zabrania się używania nielegalnych lub nieuczciwych środków (w tym wręczania łapówek, prezentów lub innych korzyści majątkowych i niemajątkowych) w celu promowania interesów biznesowych Spółki.

Spółka zobowiązuje się do współpracy z oficjalnymi autorytetami i wszystkimi ich prośbami i wymaganiami oraz podlega ich przepisom prawnym, a ponadto zobowiązuje się do dostarczania prawdziwych i dokładnych informacji, o ile będą wymagane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu odpowiedzi na żądanie urzędu, każdy pracownik musi skonsultować się z bezpośrednim przełożonym i działem prawnym Grupy.

Zasady postępowania z klientami

Zawsze traktujemy naszych klientów uczciwie i kulturalnie, udzielamy im prawdziwych i sprawdzonych informacji. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, nawet w sytuacji, gdy mają problemy z wypełnieniem swoich zobowiązań umownych.

Zasady postępowania z dostawcami

Grupa utrzymuje efektywne, uczciwe i zgodne z prawem relacje biznesowe ze swoimi dostawcami w oparciu o wewnętrzne procedury. Grupa kładzie nacisk na przestrzeganie procedur przetargowych z różnymi dostawcami w celu uzyskania optymalnych warunków i cen oraz, w celu zapewnienia możliwie największej konkurencyjności procesach zakupowych realizowanych przez Spółkę.

Proces ten pomaga zapewnić motywację dostawców do świadczenia wysokiej jakości usług po konkurencyjnych cenach. Grupa przywiązuje wagę do nawiązywania relacji biznesowych z dostawcami, którzy w trakcie prowadzonej działalności muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa dotyczących praw pracowniczych, BHP, ochrony środowiska itp.

Zasady postępowania z konkurencją

Spółka i jej pracownicy nie będą angażować się w żadną działalność, która mogłaby wiązać się z wykorzystywaniem pracowników lub inne podmioty współpracujące z konkurencją w celu uzyskania informacji związanych z działalnością konkurencji, a tym samym naruszania przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony konkurencji lub innych zobowiązań wobec konkurencji lub wpływania na ich majątek lub prawa.

Spółka i jej pracownicy będą prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i nie będą w żaden sposób uczestniczyć w umowach lub uzgodnieniach, zarówno pisemnych jaki i ustnych, z obecnymi lub potencjalnymi konkurentami, które stanowiłyby naruszenie prawa.

Zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji

Grupa konsekwentnie stosuje zasadę zerowej tolerancji dla przekupstwa i/lub korupcji w następujący sposób:

 • Grupa nie będzie oferować, wręczać ani przyjmować łapówek lub upominków w jakimkolwiek celu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej;
 • Grupa nie nawiąże świadomie relacji biznesowych z żadną osobą lub podmiotem, który wręcza lub przyjmuje łapówki lub upominki w jakimkolwiek celu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej;
 • Grupa podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa, rozporządzeniom i wymogom umownym związanym ze zwalczaniem przekupstwa i korupcji;
 • Grupa ostrzeże każdego Pracownika, a także obecnych lub potencjalnych partnerów biznesowych, o swojej polityce zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji;
 • Grupa będzie stosować, kontrolować i wymagać od wszystkich Pracowników i partnerów biznesowych powyższych zasad zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji;

Unikanie konfliktów interesów

Działając i podejmując decyzje, Pracownik nie może preferować prywatnych interesów ani pozostawać pod wpływem relacji z określonymi osobami. Pracownik nie dopuści, aby jego prywatny interes kolidował z jego statusem jako pracownika Spółki. Interes prywatny obejmuje wszelkie korzyści dla niego, jego rodziny, osób bliskich i spokrewnionych oraz osób prawnych lub fizycznych, z którymi miał lub ma relacje biznesowe lub inne.

Pracownik jest zobowiązany do unikania konfliktów interesów i zapobiegania sytuacjom, które mogą budzić podejrzenie konfliktu interesów. Aby uniknąć nawet pozornego konfliktu interesów Pracownicy muszą powiadomić na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego i/lub Compliance Officera oraz powiadomić ich o istnieniu takiej obawy, jeśli mają jakiekolwiek podejrzenia, że taki konflikt interesów wystąpił lub może wystąpić.

Ponadto Pracownikom nie wolno bezpośrednio ani pośrednio przyjmować prezentów lub innych rodzajów upominków od dostawców lub stron trzecich, z którymi Grupa prowadzi interesy handlowe (powyższe nie dotyczy drobnych upominków, które są zwyczajowo wręczane).

Szczegóły zarządzania konfliktami interesów oraz wręczania lub otrzymywania prezentów i poczęstunku regulują przepisy wewnętrzne Grupy

Zavřít
Photo

Instagram Twitter LinkedIn