• About
  Learn more about
  About

  We are an innovative company in the automotive industry with a strong background in IT and technology and the largest delar of used cars in Central and Eastern Europe with a 28-year history.

 • People
  Learn more about
  People

  We are an innovative company in the automotive industry with a strong background in IT and technology and the largest delar of used cars in Central and Eastern Europe with a 28-year history.

 • Products
 • What's new
 • Contact

Etický kódex
Aures Holdings

Tento etický kódex je základným dokumentom, ktorý popisuje základné princípy etického správania a očakávaného správania zamestnancov skupiny AURES. Nestanovuje nové zásady správania, iba formálne stanovuje prijaté a zvyčajné pravidlá správania Skupiny.

Etický kódex platí pre všetkých zamestnancov skupiny. Skupina zahŕňa všetky spoločnosti koncernu AURES vo všetkých krajinách („Skupina“). Zamestnanci na manažérskych pozíciách majú vyššiu zodpovednosť; vedú svoje tímy prostredníctvom príkladného správania a vytvárajú prostredie, v ktorom sa ako základné kvality prezentujú čestnosť a integrita.

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých spolupracovníkov a zamestnancov Skupiny a všetky ďalšie externé subjekty, ktoré plnia akékoľvek úkony alebo povinnosti zverené zo strany Spoločnosti. Platí pre všetky krajiny, v ktorých Skupina pôsobí, a to bez ohľadu na miestnu prax, a pre zamestnancov a spolupracovníkov všetkých spoločností Skupiny.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA ETICKÉHO KÓDEXU

Záväznosť etického kódexu

Kódex sa ako interný predpis radí vedľa všeobecne záväzných pracovnoprávnych predpisov a pre každého zo zamestnancov ktorejkoľvek spoločnosti Skupiny je základným popisom etických noriem, na rešpektovaní ktorých stojí firemná filozofia celej Skupiny.

Každý zo zamestnancov a externých spolupracovníkov si je pritom vedomý, že rešpektovanie etického rozmeru vlastnej práce je dôležité pre vnímanie serióznosti celej Skupiny. Očakávame, že aj naši dodávatelia prijmú podobné zásady a pravidlá. Nedodržiavanie tohto kódexu sa nebude tolerovať.

Účel etického kódexu

Účelom etického kódexu je viesť našich zamestnancov, kolegov a partnerov pre podnikanie v súlade s najvyššími etickými štandardmi. Dodržiavaním kódexu podporujeme naše hodnoty. Tento kódex takisto napomáha v účinnej propagácii a ochrane našej značky. Pomáha nám zamerať sa na oblasti etických rizík a poskytuje usmernenie pri rozpoznávaní etických problémov a ich riešení a tiež nám poskytuje mechanizmus nahlasovania neetického správania bez obáv z odvetného konania.

Povinnosti zamestnancov

Nahlasovanie problémov

Poctivá práca a vzájomný rešpekt podporujú kultúru, ktorá povzbudzuje inováciu a pomáha nám všetkým dosahovať úspech. Aktivitu, ktorá by mohla byť nezákonná, podvodná alebo neetická, musíme čo najskôr nahlásiť. Skupina AURES berie všetky nahlásenia porušenia vážne a bezodkladne ich vyšetrí. Vynaloží tiež maximálne úsilie, aby ochránila anonymitu každého, kto v dobrej viere nahlási možné porušenie, a nebude tolerovať odvetu voči nikomu, kto v dobrej viere nahlási porušenie. Podrobnosti postupu nahlasovania problému sú stanovené samostatným vnútorným predpisom. Zamestnanci Skupiny majú tiež k dispozícii online schránku dôvery, ktorá umožňuje anonymné oznámenia.

Zákaz odvety

Naša spoločnosť zakazuje a nebude tolerovať žiadne odvetné konania voči nikomu, kto v dobrej viere nahlási skutočné alebo zdanlivé porušenie akéhokoľvek zákona, pravidla, predpisu alebo ustanovenia tohto kódexu alebo akýchkoľvek iných zásad Skupiny. Odveta alebo represia sa sama o sebe považuje za porušenie tohto kódexu a ďalších interných smerníc skupiny. Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou akejkoľvek formy odvety, neváhajte záležitosť nahlásiť svojmu nadriadenému, prípadne Compliance Officerovi.

Postup v súlade so zásadami Etického kódexu

Cieľom tohto Etického kódexu nie je riešiť všetky zákony, pravidlá, zásady a okolnosti, ktoré sa týkajú etického správania. Pri určovaní vhodného správania musíme všetci používať zdravý rozum a dobrý úsudok. Ak sa ako zamestnanci Skupiny ocitnete v situácii, v ktorej si nie ste istí etickými dopadmi svojho konania, položte si nasledujúce jednoduché otázky, ktoré vám môžu poslúžiť ako určitý morálny kompas:

 • Je to v súlade s Etickým kódexom?
 • Je to morálne?
 • Konám poctivo a čestne?
 • Konám legálne?
 • Je to, čo robím, správne?
 • Bude to na mňa aj na spoločnosť vrhať dobré svetlo?
 • Chcel/a by som sa o tom dočítať v novinách alebo na internete?

Ak si na akúkoľvek z týchto otázok odpoviete „nie“, nerobte to.

Ak budete stále potrebovať radu, základné pravidlá pre jednotlivé konkrétne oblasti našej činnosti môžete nájsť v Compliance Manuáli alebo sa môžete požiadať o radu svojho nadriadeného, manažéra, vedúceho divízie alebo Compliance Officera.

2. ZÁKLADNÉ ZÁSADY A PRINCÍPY ETICKÉHO KÓDEXU

Súlad so zákonom

Každý, kto pracuje pre AURES Holdings a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) alebo ktorúkoľvek spoločnosť zo Skupiny, je povinný dodržiavať zákony krajiny, v ktorej vykonáva svoju prácu, a tiež vnútorné predpisy Skupiny. Je tiež povinný správať sa čestne a v súlade s morálnymi a kultúrnymi princípmi, všeobecne uznávanými na mieste, kde sa práve nachádza.

Ochrana životného prostredia

Skupina prijala záväzok ochraňovať životné prostredie a aktívne prispievať k znižovaniu negatívnych vplyvov svojej činnosti na okolie. Štandardom je minimálne plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a povolení udelených na ich základe orgánmi štátnej moci.

Na naplnenie zásad ochrany životného prostredia sme zriadili a uplatňujeme systémy na nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami a hospodárenia s energiami.

Vnímame nebezpečenstvo klimatickej zmeny a jej dôsledky. Máme v úmysle postupne redukovať našu uhlíkovú stopu smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2025.

Vzájomný rešpekt

Každý, kto pracuje pre Skupinu, je povinný rešpektovať svojich nadriadených aj kolegov a dodržiavať zásady vzájomnej dôvery a spolupráce. Každý zamestnanec si musí byť vedomý, že svojím osobným vystupovaním navonok reprezentuje firmu medzinárodného významu a dosahu.

Každého musíme rešpektovať ako individuálnu osobnosť a správať sa k nemu s úctou. V duchu otvorenosti prijímame individuálne rozdiely všetkých ľudí a snažíme sa poskytnúť im príležitosť na rozvinutie plného potenciálu. Tým, že sa k sebe správame so vzájomným rešpektom, úctivo, zdvorilo a spravodlivo, naďalej rozvíjame náš úspech prostredníctvom tímovej práce a spolupráce.

Ochrana dôvernosti a povinnosť mlčanlivosti

Akákoľvek informácia spojená s obchodnou činnosťou Skupiny, ktorá nie je súčasťou verejnej sféry, sa považuje za dôvernú informáciu a každý zamestnanec je povinný zachovávať o nej mlčanlivosť. Prezradenie dôvernej informácie akejkoľvek osobe, ktorá nemá oprávnenie na jej nadobudnutie, vrátane iných zamestnancov Skupiny, a akékoľvek využitie dôvernej informácie na akýkoľvek iný účel ako stanovila Spoločnosť, môže Spoločnosť značne poškodiť.

Zamestnanci sú povinní uchovávať informácie v tajnosti a vyhnúť sa vyššie uvedenému či už v priebehu ich zamestnania spoločnosťou, ako aj po jeho ukončení. Spoločnosť zároveň zabezpečuje riadny proces toku informácií a zdieľania informácií „potrebných na poznanie“ so zamestnancami na účel rozvoja obchodnej činnosti spoločnosti.

Zodpovedná komunikácia

Spoločnosť predkladá verejnosti svoj obraz prostredníctvom podnikovej komunikácie. Preto musí byť všetka naša komunikácia vždy transparentná a v súlade s našimi strategickými cieľmi a hodnotami. Preto by mali v mene Skupiny hovoriť iba zamestnanci oprávnení na komunikáciu s tlačou alebo vyjadrovanie na sociálnych sieťach.

Zamestnanci Spoločnosti, ktorí nie sú jej poverenými hovorcami, nie sú oprávnení odpovedať na otázky týkajúce sa podnikania, zariadenia, zamestnancov alebo zákazníkov Skupiny tretím osobám a zástupcom médií. Všetky takéto otázky musia byť postúpené na PR oddelenie Skupiny.

Zdravie a bezpečnosť

Všetci bez výnimky musia dodržiavať všetky bezpečnostné a zdravotné predpisy, zásady a postupy a byť pripravení realizovať plány havarijnej pripravenosti. Bezodkladne musíme hlásiť nebezpečné pracovné podmienky alebo postupy, aby bolo možné prijať včasné opatrenia. Akékoľvek nehody súvisiace s pracoviskom je potrebné bezodkladne nahlásiť bez ohľadu na ich význam. Postupy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú podrobne upravené samostatným interným predpisom.

Lojalita

Povinnosťou každého zamestnanca je za všetkých okolností obhajovať dobré meno Spoločnosti a vystupovať v záujme dobrej povesti Skupiny. Súčasne to znamená nezlučiteľnosť akéhokoľvek presadzovania vlastných záujmov, ktoré by boli v rozpore so záujmami spoločnosti. Predpokladá sa dodržiavanie vnútorných smerníc a interných pravidiel.

Tímovosť

Práca v tíme je základným princípom práce v Spoločnosti. Kladieme dôraz na tímové správanie a konanie, ktoré zahŕňa nielen spoluprácu s kolegami, ale aj rešpektovanie práce ostatných. Len silný tím ľudí je schopný vytvárať hodnoty a posúvať spoločnosť ďalej.

Zákaz zneužívania látok

Zaviazali sme sa udržiavať pracovisko, na ktorom sa nebudú nachádzať drogy ani alkohol. Za účelom udržania bezpečného a príjemného pracovného prostredia Spoločnosti nikto nesmie byť pod fyzickým ani psychickým vplyvom drog ani alkoholu počas práce pre Spoločnosť alebo pri pobyte v areáli Spoločnosti.

Ak sa zistí, že niekto pracuje pre Spoločnosť pod vplyvom alkoholu alebo nelegálnych drog, alebo že používa, vlastní či predáva nelegálne drogy počas pracovnej doby alebo počas práce pre Spoločnosť, môže to mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru. Nákup alebo konzumácia alkoholických nápojov v priestoroch Spoločnosti sú zakázané okrem prípadov, ktoré výslovne povolí vedenie spoločnosti na firemných udalostiach. Ak užívate predpísané lieky, ktoré môžu mať vplyv na váš pracovný výkon alebo môžu narušiť vašu schopnosť pracovať bezpečne, poraďte sa o tom so svojím manažérom alebo nadriadeným a lekárom.

Diverzita a rovné príležitosti

Spoločnosť chce vytvárať pracovné prostredie, ktoré je otvorené každému nezávisle od pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, etnického pôvodu, náboženstva, presvedčenia, zdravotného stavu, veku alebo sexuálnej orientácie.

Naším cieľom je vytvárať rozmanité tímy a vyberať zamestnancov objektívne, bez predsudkov, na základe ich kompetencií. Iba takýto prístup umožní všetkým ľuďom, bez ohľadu na ich individuálne odlišnosti, plne rozvinúť ich osobný potenciál.

Zákaz obťažovania a násilia na pracovisku

Každý má právo na bezpečné pracovné prostredie, v ktorom nedochádza k žiadnemu typu obťažovania. Nebudeme tolerovať žiadne verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie žiadnej osoby spojenej s našou Skupinou (vrátane dodávateľov a klientov), ktoré je obťažujúce alebo vytvára zastrašujúce, urážlivé, hanlivé alebo nepriateľské pracovné prostredie, vrátane násilia na pracovisku a sexuálneho obťažovania.

Vyžadujeme, aby naši zamestnanci a manažéri dodržiavali všetky predpisy týkajúce obťažovania a šikanovania na pracovisku.

V súlade s platnými zákonmi a predpismi zakazujeme držanie a/alebo používanie strelných zbraní, výbušnín a/alebo iných nebezpečných látok v priestoroch Spoločnosti alebo pri vykonávaní práce pre Spoločnosť.

Ochrana majetku Spoločnosti

Krádež, vandalizmus či nevhodné použitie majetku spoločnosti môže poškodiť ziskovosť spoločnosti a postavenie jej majetku. Zamestnanci sú povinní chrániť hmotný aj nehmotný majetok spoločnosti, ktorý im bol zverený vrátane majetku, za ktorý zodpovedajú a zároveň musia zabezpečiť, aby sa majetok spoločnosti využíval na účely, na ktoré im bol majetok zverený do rúk.

3. ETICKÉ ZÁSADY OBCHODU A VZŤAHY MIMO SPOLOČNOSTI

Zásady komunikácie s úradmi

V rámci svojej obchodnej činnosti potrebuje Skupina rôzne licencie, oprávnenia a povolenia od rôznych úradov v každej jednotlivej krajine. Spoločnosť sa zaväzuje komunikovať s úradmi podľa vysoko etických a profesionálnych meradiel a zároveň rešpektovať príslušné zákonné ustanovenia. Zamestnancom Spoločnosti sa zakazuje využívať nezákonné či podvodné prostriedky (vrátane poskytovania úplatkov, darov či iných platieb a stimulov) za účelom podpory obchodných záujmov Spoločnosti.

Spoločnosť sa zaväzuje spolupracovať s oficiálnymi autoritami a zaoberať sa ich všetkými žiadosťami a požiadavkami a podliehať ich zákonným pravidlám a ďalej sa zaväzuje poskytovať pravdivé a presné informácie, ak sa od nej budú požadovať. V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, ako na požiadavku zo strany úradov reagovať, musí každý zamestnanec požiadavku konzultovať s priamym nadriadeným a právnym oddelením Skupiny

Zásady kontaktu so zákazníkmi

So zákazníkmi vždy konáme čestne a zdvorilo, poskytujeme im pravdivé a overené informácie. Našim zákazníkom sa snažíme vždy vyjsť v ústrety, a to aj vo chvíli, keď majú problém plniť svoje zmluvné záväzky.

Zásady kontaktu s dodávateľmi

Skupina udržiava čestné a legálne obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi založené na organizovaných postupoch. Spoločnosť trvá na dodržiavaní tendrových postupov u rôznych dodávateľov za účelom získania optimálnych podmienok a cien a za účelom poskytnutia potenciálnym dodávateľom konkurencieschopnú príležitosť získať podiel na celkovom množstve nákupov Spoločnosti.

Tento postup pomáha zabezpečiť, že dodávatelia budú motivovaní poskytovať kvalitné služby za konkurencieschopné ceny. Spoločnosť pripisuje význam vytvoreniu obchodných vzťahov s dodávateľmi, ktorí musia v rámci svojej obchodnej činnosti prísne dodržiavať ustanovenia právnych predpisov upravujúcich práva zamestnancov, zdravie a bezpečnosť, ochranu životného prostredia atď.

Zásady komunikácie s konkurenciou

Spoločnosť a jej zamestnanci nebudú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla zahŕňať zneužívanie zamestnancov či iných strán spolupracujúcich s konkurenciou, na získanie informácií spojených s obchodnou činnosťou konkurencie a porušovať tak dohodu o mlčanlivosti či iné záväzky voči konkurencii, alebo ovplyvňovať ich majetok alebo práva.

Spoločnosť a jej zamestnanci budú vykonávať svoju činnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane hospodárskej súťaže a v žiadnom prípade sa nebudú zúčastňovať dohôd alebo dojednaní, písomných či ústnych, so súčasnými alebo potenciálnymi konkurentmi, ktorá sa neriadi zákonom.

Nulová tolerancia úplatkárstva a korupcie

Skupina dôsledne uplatňuje nulovú toleranciu úplatkárstva a/alebo korupcie nasledovne:

 • Skupina nebude ponúkať, dávať ani prijímať úplatky či pozornosti za akýmkoľvek účelom priamo či prostredníctvom tretej strany;
 • Skupina nenadviaže vedome obchodný vzťah so žiadnou osobou či subjektom, ktorý dáva alebo prijíma úplatky či pozornosti za akýmkoľvek účelom priamo či prostredníctvom tretej strany;
 • Skupina podlieha všetkým platným zákonom, nariadeniam a zmluvným požiadavkám zameraným proti úplatkárstvu a korupcii;
 • Skupina na svoju politiku nulovej tolerancie úplatkárstva a korupcie upozorní každého zamestnanca spoločnosti a tiež súčasných či potenciálnych obchodných partnerov;
 • Skupina bude uplatňovať, kontrolovať a vyžadovať vyššie uvedené zásady nulovej tolerancie úplatkárstva a korupcie u všetkých svojich zamestnancov a obchodných partnerov;

Vyhýbanie sa konfliktu záujmov

Pri konaní a rozhodovaní nesmie zamestnanec uprednostňovať súkromné záujmy, ani sa nechať ovplyvniť pozitívnymi či negatívnymi vzťahmi ku konkrétnym osobám. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca Spoločnosti.

Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízkych a príbuzné osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo iné vzťahy.

Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov a predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. Za účelom predídenia vzniku aj zdanlivého konfliktu záujmov sú zamestnanci povinní písomne informovať svojho priameho nadriadeného a/alebo Compliance Officera a upozorniť na existenciu takejto obavy v prípade, že nadobudnú akékoľvek podozrenie, že k takémuto konfliktu záujmov došlo alebo môže dôjsť.

Okrem toho zamestnanci nesmú priamo ani nepriamo prijímať akékoľvek dary či iné druhy pozorností od akýchkoľvek dodávateľov či tretích strán, s ktorými Skupina obchoduje (vyššie uvedené sa nevzťahuje na nominálne dary, ktoré sa zvyčajne dávajú).

Podrobnosti riadenia konfliktu záujmov a dávania či prijímania darov a pohostenia sú upravené internými predpismi Skupiny.

Zavřít
Photo

Instagram Twitter LinkedIn